Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 9 februari 2017

D66 steunt procesvoorstel Oostvaardersplassen

Bestuursopdracht Oostvaardersplassen
De Oostvaardersplassen, en vooral het welzijn van de grote grazers, hebben de gemoederen de afgelopen weken flink bezig gehouden. Dit emotioneel beladen onderwerp kan rekenen op een grote hoeveelheid aandacht van de hele maatschappij. En wat ons betreft terecht. Wij vinden het wel spijtig dat het beeld is ontstaan dat er nu een voorstel zou zijn aangenomen over meer afschot van de grote grazers en dat alles zou gaan om toerisme en recreatie.

Een procesvoorstel
Het Rijk heeft de verantwoordelijkheid voor het welzijn van de grote grazers in de Oostvaardersplassen overgedragen aan de provincie. Bij zo’n nieuwe verantwoordelijkheid hoort uiteraard ook een eigen afweging over het beleid. De VVD en de SGP hebben een initiatiefvoorstel opgesteld (behandeld tijdens de Provinciale Staten vergadering van 8 februari) om een review uit te voeren op het huidige beleid en te komen met een voorstel over het te voeren beleid. Het initiatiefvoorstel gaat dus nadrukkelijk niet over het massaal afschieten van grote grazers, of het creëren van torenhoge hotels in de Oostvaardersplassen. Het stelt enkel een proces voor om te komen tot een eigen afweging van de provincie Flevoland.

Steun van D66 voor het initiatiefvoorstel
D66 heeft haar steun gegeven aan dit initiatiefvoorstel. Wij zijn van mening dat het goed is om, met behulp van een onafhankelijke commissie van experts, een review uit te voeren over het huidige beleid en vervolgens tot een eigen afweging te komen over het beleid. Van belang hierbij is dat de Oostvaardersplassen een Natura2000 gebied is en alle maatregelen die we nemen in de Oostvaardersplassen moeten die Natura2000 doelstellingen tenminste bevorderen. De bijlage bij het initiatiefvoorstel, waarin een mogelijk toekomstbeeld voor het faunabeheer is geschetst door VVD en SGP, steunen wij niet. Hierin wordt naar onze mening al teveel richting gegeven aan een mogelijk nieuw beleid.

Toerisme en recreatie
In het voorstel wordt ook gesproken over toerisme en recreatie en het zoveel mogelijk openstellen van de Oostvaardersplassen voor bezoekers. Dit is in lijn met wat Provinciale Staten hebben besloten over de verdere ontwikkeling van Nationaal Park Nieuw Land. Ook op dit punt is Natura2000 leidend en mag toerisme en recreatie de doelstellingen van Natura2000 niet in de weg staan. Dat neemt niet weg dat we er groot voorstander van zijn om – daar waar mogelijk – mensen zoveel mogelijk te laten genieten van dit unieke natuurgebied en willen we deze bezoekers graag goed faciliteren.

Conclusie
Kortom, het voorstel dat Provinciale Staten op 8 februari heeft aangenomen betreft nog niets meer dan een procesvoorstel. Met de uitkomsten van de review zullen wij beoordelen of, en zo ja welke, wijzigingen in het beheer noodzakelijk zijn.

Tot slot willen wij ook via deze weg onze waardering uitspreken voor alle betrokkenheid van vele mensen en alle reacties die wij de afgelopen tijd hebben mogen ontvangen.