Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 31 juli 2017

D66 steunt procesvoorstel Oostvaardersplassen

Provinciale Staten heeft een nieuwe stap gezet door het procesvoorstel dat door een commissie is opgesteld goed te keuren. In het voorstel wordt de lijn van te nemen acties aangegeven en een concreet tijdpad om een externe begeleidingscommissie in te stellen bestaande uit deskundigen op het gebied van bestuur en ecologie. Deze externe begeleidingscommissie komt met een review op het huidige beleid en een voorstel over het te voeren beleid. Het gaat hierbij nadrukkelijk om een proces om te komen tot een eigen afweging van de provincie Flevoland.

Achtergrond van het besluit is het initiatiefvoorstel van VVD/SGP over het beheer van Oostvaardersplassen dat Provinciale Staten heeft aangenomen op 8 februari. In het voorstel wordt ook gesproken over toerisme en recreatie en het zoveel mogelijk openstellen van de Oostvaardersplassen voor bezoekers. Dit is in lijn met wat Provinciale Staten hebben besloten over de verdere ontwikkeling van Nationaal Park Nieuw Land. Ook op dit punt is Natura2000 leidend en mag toerisme en recreatie de doelstellingen van Natura2000 niet in de weg staan. Dat neemt niet weg dat we er groot voorstander van zijn om – daar waar mogelijk – mensen zoveel mogelijk te laten genieten van dit unieke natuurgebied en willen we deze bezoekers graag goed faciliteren.

Steun van D66 voor het initiatiefvoorstel
D66 heeft haar steun gegeven aan dit initiatiefvoorstel. Wij zijn van mening dat het goed is om, met behulp van een onafhankelijke commissie van experts, een review uit te voeren over het huidige beleid en vervolgens tot een eigen afweging te komen over het beleid. Van belang hierbij is dat de Oostvaardersplassen een Natura2000 gebied is en alle maatregelen die we nemen in de Oostvaardersplassen moeten die Natura2000 doelstellingen tenminste bevorderen. De bijlage bij het initiatiefvoorstel, waarin een mogelijk toekomstbeeld voor het faunabeheer is geschetst door VVD en SGP, steunen wij niet. Hierin wordt naar onze mening al te veel richting gegeven aan een mogelijk nieuw beleid.

Wij vinden het wel spijtig dat het beeld is ontstaan dat er nu een voorstel zou zijn aangenomen over meer afschot van de grote grazers en dat alles zou gaan om toerisme en recreatie.

Met de uitkomsten van de bevindingen in het review en het voorstel van de externe begeleidingscommissie zullen wij(D66) beoordelen of, en zo ja welke, wijzigingen in het beheer volgens ons noodzakelijk zijn.