Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 25 juni 2020

Inbreng fractievoorzitter Tiko Smetsers- Perspectieven brief 2020-2024

Een beschouwing van de ongekende en acute crisis, waar we in Nederland op dit moment mee te maken hebben als gevolg van de Corona uitbraak is denk ik niet nodig. Iedereen is zich daarvan bewust. D66 vindt het belangrijk om naast de acute crisis de bredere situatie in de wereld, in Nederland en in Flevoland niet uit het oog te verliezen.

De provincie krijgt in de komende periode, misschien wel meer dan anders, de kans om invloed uit te oefenen op de toekomst van Flevoland. Economisch herstel is daarbij vanzelfsprekend een belangrijk speerpunt. Wat D66 betreft gaan we echter niet terug naar de economie van voor Corona, maar grijpen we deze situatie aan om de broodnodige hervormingen door te voeren.

D66 vindt het belangrijk dat de te nemen maatregelen niet (enkel) gericht zijn op het herstel van de economie zoals we die kenden, maar dat via de maatregelen van de provincie belangrijke stappen worden gezet om Flevoland weerbaarder te maken door. D66 zal daarom de najaarsnota en de maatregelen toetsen aan verschillende criteria, waarvan de belangrijkste zijn:

1. Maatregelen moeten naast economisch herstel ook bijdrage aan het behalen van het klimaatakkoord, het vergroten van biodiversiteit, het versterken van natuur en verkleinen van de uitstoot van CO2, stikstof en andere milieubelastende stoffen.

2. D66 wil in Flevoland én daarbuiten toewerken naar een economie die niet enkel gericht is op financieel rendement, maar waarin welvaart en welzijn als maatschappelijke waarde een grotere rol spelen.

3. In het verlengde daarvan is D66 van mening dat de toekomstvisie en de daarbij behorende maatregelen ruimte moeten creëren voor een toleranter, gelijkwaardiger een meer inclusief Flevoland. Hoewel we daar als provincie niet altijd een directe rol te spelen hebben, kunnen we ons daar wel voor inzetten.

D66 staat daarbij open voor herprioritering binnen het coalitieakkoord. Dit doet wat ons betreft niets af aan de ambities die daarin staan. Het college zal in de komende maanden de najaarsnota en de maatregelen om Flevoland sterk uit deze crisis te laten komen uitwerken in nauwe samenspraak met Provinciale Staten. Wij verwachten hierin van het college dezelfde open, constructieve en op samenwerking gerichte houding, die we in deze bestuursperiode hebben leren kennen. Wij kijken uit naar deze gesprekken met GS en onze collega statenleden.

Wij kijken uit naar de gesprekken met GS en onze collega statenleden, over de toekomst van Flevoland. Waarbij we hopen dat deze Staten niet te snel in een korte-termijn-herstel-reflex schiet, maar vooral de kansen grijpt om ten positieve veranderingen voor de lange termijn in gang te zetten.