Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 november 2020

Najaarsnota 2020- Algemene beschouwingen fractievoorzitter Tiko Smetsers

Het proces is dit jaar net even anders. Bij de behandeling van deze najaarsnota kijken we dan ook gedeeltelijk terug en gedeeltelijk vooruit naar 2021 en verder.

Eerder dit jaar bij de perspectievenbrief heeft D66 drie toetsstenen aangegeven waaraan we de inzet van het college willen toetsen:
1. Maatregelen moeten naast economisch herstel ook bijdragen aan andere doelen, zoals verduurzaming, versterking van natuur en het behalen van het klimaatakkoord
2. wij willen dat er toegewerkt wordt naar een economie die niet enkel gericht is op financieel rendement, maar waarin welvaart en welzijn als maatschappelijke waarde een grote rol spelen.
3. In het verlengde daarvan is D66 van mening dat de toekomstvisie en de daarbij behorende maatregelen ruimte moeten creëren voor een toleranter, gelijkwaardiger en meer inclusief Flevoland. Hoewel we daar als provincie niet altijd een directe rol te spelen hebben, kunnen we ons daar wel voor inzetten.

Op basis van deze criteria is D66 blij met de inhoud van deze najaarsnota, zowel als we terugkijken naar de inzet van het “Coronafonds” als naar de inzet van het College voor de komende jaren. We zien een sterke koppeling in veel initiatieven die economisch herstel en het bereiken van andere doelen met elkaar verenigen. Met name de aanpak in de zwaar getroffen culturele sector wordt door D66 zeer gewaardeerd.

De inzet van het college draagt eraan bij dat de werkgelegenheid en economische waarde van belangrijke sectoren behouden en waar mogelijk vergroot. Zo is er ook hulp geboden aan de toerisme en recreatiesector en worden de rijksregelingen ondersteund vanuit het brede economische domein.

Tot zover het terugkijken, D66 kijkt liever naar de toekomst. en de wijze waarop we wat ons betreft om moeten gaan met de kansen en risico’s die de huidige Coronacrisis en de daaropvolgende economische onzekerheid met zich meebrengt. Voor D66 is het niet heel ingewikkeld, herstel moet eerlijker, moderner en duurzamer. De keuzes die wij maken moeten geleid worden door gedeelde normen en waarden zoals kansengelijkheid en rechtvaardigheid, de mens staat daarbij centraal.

Dat betekent dat iedereen gelijkwaardig behandeld moet worden, hoe verschillend die aanpak per persoon ook is. Want niet iedereen is gelijk, maar iedereen is wel gelijkwaardig.
Wat D66 betreft ontstaat er, met alle crisissen waar we het hoofd aan moeten bieden, ook kansen voor een ander soort herstel van economische groei:
1. Herverdeelde groei, waarbij we eindelijk een slag slaan om kansenongelijkheid niet overerfelijk te laten zijn.
2. Ecologisch groei, waarbij economie en winst niet meer op gespannen voet hoeven te staan met duurzaamheid en zorg voor onze omgeving en het klimaat.
3. Gezamenlijke groei, waarbij we gezamenlijk als Flevolandse, Nederlandse en Europese samenleving zoeken naar oplossingen.

Dat vereist investeringen en durf.
Durf om inwoners zelfstandig en zelfredzaam te maken door te investeren in Onderwijs en waardig werk. Durf om niet alleen vanuit de financiële kant naar groei te kijken en
durf om samen te werken en over schaduwen heen te stappen.
Alleen zo kunnen we mensen hun verantwoordelijkheid teruggeven, dan gaat er misschien een keer iets fout maar meestal zal het goed, of beter gaan. én van de fouten kunnen we leren en beter worden. Dat betekent niet dat we als regionale overheid onze handen moeten aftrekken van onze inwoners, maar juist dat we klaar moeten staan met ondersteuning aan hen die dreigen het onderspit te delven. Niet door de verantwoordelijkheid direct weer van hen over te nemen, maar door ze te helpen de verantwoordelijkheid zelf terug te pakken. Inzetten op scholing en omscholing is daarbij wat D66 betreft cruciaal.

Daarom dient D66 vandaag een motie in om bedrijven te ondersteunen in het bieden van stageplekken. Hierin verzoeken wij het college:
● De situatie rondom vraag en aanbod op het gebied van stageplaatsen nauwgezet te blijven volgen;
● Indien er middelen nodig zijn om een dip in het aantal beschikbare stageplaatsen op te vangen, deze in eerste instantie te zoeken in de beschikbare middelen van de Human Capital Agenda;
● Indien daar onvoldoende middelen beschikbaar zijn voor initiatieven om het aantal beschikbare stageplaatsen aan te sluiten bij de vraag, een voorstel voor te leggen aan de Staten.

Onze functie als politici is eervol en tegelijkertijd ontzettend moeilijk. We maken keuzes waarvan iedereen de gevolgen moet dragen. Natuurlijk doen we dat allemaal met de beste intenties, maar net als onze koning zijn we niet onfeilbaar. Ook nu staan we voor moeilijke en ingewikkelde keuzes, waarin we integraal een afweging zullen moeten maken. Laten we daarin vooral gezamenlijk op zoek gaan naar het compromis en laten we, zeker in tijden van crisis, niet té scherp tegenover elkaar gaan staan.
Laten we vooral de angsten die leven niet verergeren, maar vandaag met elkaar bijdragen aan constructieve oplossingen, waarmee we angsten kunnen wegnemen.

Want alleen samen, kunnen we vanuit de huidige onzekere tijden, een mooie toekomst voor Flevoland voorbereiden. Voor ons en voor onze kinderen.