Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Reactie Provinciale Statenfractie op ingelaste Statenvergadering 31 juni 2019

Op verzoek van de politieke partijen Forum voor Democratie, Partij Voor de Vrijheid en Partij voor de Dieren was er woensdag 31 juli een spoeddebat van Provinciale Staten (PS) Flevoland.

Deze fracties maakten zich zorgen over het welzijn van de konikpaarden in de Oostvaardersplassen. Deze paarden wachten in een vangweide op transport naar een natuurgebied in Wit-Rusland. Het transport is uitgesteld waardoor de dieren langer in de vangweide moeten blijven dan verwacht. Het warme weer en het gebrek aan schaduw was voor FvD, PVV en PvD aanleiding om de provinciale staten bijeen te roepen. Een belangrijk debat waarvoor 31 van de 41 Provinciale Statenleden hun vakantie onderbraken. De publieke tribune was gevuld met belangstellenden en de landelijke pers was aanwezig. Gedeputeerde Jop Fackeldey voerde namens gedeputeerde Staten(GS) het woord. Tijdens het debat werd er door de initiatiefnemers getwijfeld aan de deskundigheid van SBB en de NVWA. Dit wantrouwen deelt de fractie van D66 niet. Ook werd getwijfeld over de bestemming van de paarden, D66 ziet daar echter op basis van haar eigen kennis, kunde en informatiestroom geen aanleiding toe.

Het beleidskader over het toezicht op de OVP  is door PS vastgesteld en wordt door SBB(Staatsbosbeheer) uitgevoerd. Er is in de uitvoering van dit beleidskader door SBB sprake van diverse controlemechanismen. De deskundige boswachters van SBB zijn verantwoordelijk. Daarnaast wordt de uitvoering van het beleid getoetst door middel van een expertgroep van onafhankelijk dierenartsen en ook door een klankbordgroep. 

Zo worden de omstandigheden en condities van de dieren continu gemonitord door meerdere experts en specialisten. Voor de dieren in de vangweide komt daar het toezicht door de NVWA (die namens het bevoegd gezag, de minister, toezicht houdt) bij. De NVWA zegt naar aanleiding van een recent inspectiebezoek tijdens de hitte het volgende: “In zijn algemeenheid kunnen we zeggen dat de paarden voldoende in conditie waren en normaal, natuurlijk gedrag lieten zien. Er is geen noodzaak voor het aanbieden van een andere vorm van beschutting of voor het sproeien van water om verkoeling aan te bieden. De paarden laten normaal, natuurlijk gedrag zien bij temperaturen boven de 30 graden Celsius. Het plaatsen van beschutting wekt te veel argwaan en geeft onrust”.

De drie ingediende moties van FvD en PvD over een onafhankelijk onderzoek naar de gezondheid van de konikpaarden, het voorzien van schaduwplaatsen  en het onmiddellijk vrijlaten van de konikpaarden werden door D66 dan ook niet gesteund.

Het welzijn van dieren is een onderwerp dat mensen raakt. Inwoners en Statenleden maakten zich door het warme weer van de afgelopen weken zorgen over de dieren in de vangweide. Dat de vangweide geen ideale situatie is voor de paarden is duidelijk. Gelukkig is het transport van de dieren naar hun nieuwe natuurgebied inmiddels begonnen.

Op 29 mei heeft een vertegenwoordiging van de d66 Statenfractie een werkbezoek gebracht aan de Oostvaardersplassen. Onze waardering gaat uit naar de passie en deskundigheid van de mensen van Staatsbosbeheer. Dezen parel van Flevoland groeit, mede dankzij de inzet van deze mensen, uit tot een nóg mooier gebied.

 

-Statenlid Yvonne den Boer

Gepubliceerd op 08-09-2019 - Laatst gewijzigd op 08-09-2019