Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Vergadervoorstellen ARV 22-03-2014

Vergadervoorstel 1:

Het regiobestuur stelt voor om mee te doen met de verkiezingen voor de Provinciale Statenverkiezingen in 2015.

 

Vergadervoorstel 2:

Stemadviescommissie

In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen 2015 zal gebruik worden gemaakt van de diensten van een stemadviescommissie (SAC), bestaande uit de Regiovoorzitter, de lijsttrekker en een nog te selecteren extern lid.

 

Toelichting:

De SAC voert gesprekken met kandidaten die zich verkiesbaar hebben gesteld en geeft een advies over de geschiktheid van deze kandidaten voor de kandidatenlijst en stelt een stemadvies in de vorm van een lijstvolgorde op. Het kandidatenprofiel vormt de leidraad voor de door de SAC te voeren gesprekken. Daarnaast zal het Regiobestuur verkiesbare kandidaten nadrukkelijk vragen om de “raadsledenscan” (een e-assessment) te doen. Deze online scan is echter geen verplichting. Het resultaat hiervan zal de SAC betrekken bij haar advisering.

De rest van het stemadvies wordt gebaseerd op een goede spreiding van de kandidaten over de provincie Flevoland.

Het definitieve stemadvies wordt twee weken voor aanvang van de stemming voor de kandidatenlijst uitgebracht. De SAC heeft de vrijheid zelf te besluiten op welke wijze het advies wordt uitgebracht.

Het profiel voor het nog te selecteren externe lid:

 • D66 er
 • Deskundig
 • Niet op een andere wijze betrokken bij het Regiobestuur of de samenstelling van de kandidatenlijst

 

Vergadervoorstel 3:

Profielen

Met het oog op de Provinciale Statenverkiezingen 2015 worden de volgende profielen voor de kandidaat-Statenleden en fractievoorzitter (kandidaat lijsttrekker) vastgesteld.

Wettelijke vereisten voor kandidaten

 • Kandidaat is ingezetene van de provincie of verklaart schriftelijk dat hij/zij zich bij verkiezing in de provincie vestigt.
 • Kandidaat is kiesgerechtigd in Nederland.
 • Minimumleeftijd 18 jaar op de dag van de verkiezingen

 

Profiel Statenlid

Basisvereisten

Het Statenlid is toegewijd en loyaal aan D66, maar ook aan de provincie waarin hij zijn functie als Statenlid vervult. Hierbij laat hij een netwerkgerichte werkwijze zien.

Hij/zij moet hierbij in ogenschouw nemen dat het vervullen van zijn rol als vertegenwoordiger zowel een politieke als een maatschappelijke functie heeft. Er wordt een actieve en maatschappelijk betrokken houding in de regionale samenleving verwacht van het Statenlid. Deze houding moet een inhoudelijk karakter hebben.

Het Statenlid heeft kennis van de provincie Flevoland en weet wat er leeft onder de bevolking. De maatschappelijke betrokkenheid moet worden gecombineerd met een onafhankelijke houding. Hij/zij moet (planmatig) kunnen omgaan met abstracte en brede thema’s die de lokale politiek overstijgen.

Het Statenlid is integer en zorgt ervoor dat er geen belangenverstrengeling plaatsvindt met de betaalde werkkring of nevenfuncties.

Het werk van een Statenlid neemt veel tijd in beslag, hier moet rekening mee worden gehouden. Het Statenlid moet in staat zijn de staten- en betreffende commissievergaderingen, de fractievergaderingen als ook informatie- en thema-avonden te bezoeken en de te bespreken onderwerpen voor te bereiden;

Bij de samenstelling van de lijst wordt gestreefd naar een goede mix van ervaring, achtergrond en expertise. Kandidaten zetten zich bovendien volop in tijdens de verkiezingscampagne.

Buiten dit moet een Statenlid

 • minimaal een half jaar lid voor de sluiting van de interne kandidaatstelling lid te zijn van D66, of de betreffende persoon moet dispensatie hebben van het Landelijk Bestuur;
 • tijdens zijn of haar lidmaatschap van D66 geen vertegenwoordigende functie voor een andere partij hebben bekleed

Competenties van een Statenlid

Buiten de bovenstaande basisvereisten en persoonlijkheidseigenschappen moet een Statenlid ook beschikken over onderstaande competenties.

Denken (cognitieve competenties)

 • Visie. Vermogen zaken in een breder kader te zetten; conceptueel en beleidsmatig denken met daarbij de lange termijn voor ogen.
 • Analytisch vermogen. Het vermogen een probleem te analyseren tot alle relevante informatie beschikbaar is en het probleem op te delen in hanteerbare proporties.
 • Oordeelsvorming. Op basis van informatie en eigen analyse tot een weloverwogen standpunt of beslissing komen.

Voelen (sociale competenties)

 • Netwerkgerichtheid. Het vermogen te werken in teamverband (“teamspeler”) en, zowel binnen als buiten dit team, relaties op te bouwen, te onderhouden en te benutten die nu of in de toekomst van belang kunnen zijn om werkgerelateerde doelen te realiseren.
 • Aanpassingsvermogen. Het vermogen open te staan voor andere normen, waarden, opvattingen en culturen en daarbij het persoonlijke belang ondergeschikt te maken en zich aan te passen aan nieuwe situaties. Tevens het vermogen zich te verplaatsen in anderen om hun houding en reacties te begrijpen.
 • Overtuigingskracht. Hij/zij beschikt vanzelfsprekend over een goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, slaagt erin anderen te overtuigen van een idee, plan of standpunt en weet ze hier enthousiast voor te maken.
 • Politieke sensitiviteit. Doorzien van maatschappelijke en politieke processen. Zien van politieke kansen en gevaren.
 • Profilering. In staat zijn zich sterk extern te profileren en de boodschap van D66 Flevoland over te dragen.

Kracht (realisatie competenties)

 • Initiatief. Kansen en mogelijkheden signaleren en zelfstandig actie ondernemen
 • Stressbestendigheid. Evenwichtig en effectief presteren en reageren onder wisselende omstandigheden.
 • Onderhandelen. Het bereiken van een goed resultaat zonder relaties te schaden, wanneer sprake is van tegengestelde belangen.

Bovenstaande basisvereisten gelden voor elk Statenlid afzonderlijk.

De expertise van elk Statenlid kan echter verschillen en er zal dan ook bij de selectie van Statenleden moeten worden gelet op een zo breed mogelijke spreiding van disciplines binnen de fractie.

 

Aanvullende vereisten fractievoorzitter

Naast het profiel van het raadslid zijn er voor de fractievoorzitter nog een aantal aanvullende vereisten waaraan moet worden voldaan:

 • De fractievoorzitter moet beschikken over een hoog ontwikkeld onderhandelingsvermogen.
 • Hij/zij moet de relaties binnen de fractie goed kunnen houden, zonder dat dit ten koste gaat van de eenduidigheid van de standpunten die de partij uitdraagt.
 • Tevens beschikt hij/zij over sturende en coachende kwaliteiten.

Deze kwaliteiten gebruikt hij/zij o.a. door zelfontwikkeling te stimuleren binnen zijn/haar fractie en door opbouwende kritiek te geven daar waar dat nodig blijkt.

 

Vergadervoorstel 4:

Stemadviescommissie

In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen 2015 zal gebruik worden gemaakt van de diensten van een stemadviescommissie (SAC), bestaande uit de Regiovoorzitter, de lijsttrekker en een nog te selecteren extern lid.

Toelichting:

De SAC voert gesprekken met kandidaten die zich verkiesbaar hebben gesteld en geeft een advies over de geschiktheid van deze kandidaten voor de kandidatenlijst en stelt een stemadvies in de vorm van een lijstvolgorde op. Het kandidatenprofiel vormt de leidraad voor de door de SAC te voeren gesprekken. Daarnaast zal het Regiobestuur verkiesbare kandidaten nadrukkelijk vragen om de “raadsledenscan” (een e-assessment) te doen. Deze online scan is echter geen verplichting. Het resultaat hiervan zal de SAC betrekken bij haar advisering.

De rest van het stemadvies wordt gebaseerd op een goede spreiding van de kandidaten over de provincie Flevoland.

Het definitieve stemadvies wordt twee weken voor aanvang van de stemming voor de kandidatenlijst uitgebracht. De SAC heeft de vrijheid zelf te besluiten op welke wijze het advies wordt uitgebracht.

Het profiel voor het nog te selecteren externe lid:

 • D66 er
 • Deskundig
 • Niet op een andere wijze betrokken bij het Regiobestuur of de samenstelling van de kandidatenlijst

 

Vergadervoorstel 5:

ProgrammaCommissie (ProgCie)

In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen 2015 wordt een regionale Programma Commissie (ProgCie) ingesteld. De voorzitter (“projectleider”) wordt tijdens deze vergadering aangesteld. De voorzitter wordt belast wordt met het organiseren en realiseren van een concept verkiezingsprogramma en het organiseren van de vaststelling ervan op de ARV van 29 november 2014.

Specifiek aandachtspunt is de afstemming met de regio’s Noord-Holland en Utrecht, mede met het oog op een eventuele fusie. Voorgesteld wordt onder meer de (potentiele) kandidaten nadrukkelijk op te roepen mee te denken en schrijven in de  ProgCie.

 

Vergadervoorstel 6:

Regionale Verkiezingscommissie (RVC)

In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen 2015 wordt een Regionale Verkiezingscommissie (RVC) ingesteld.

De RVC bestaat uit minimaal 3 leden:

• Voorzitter: Niels Abcouwer (vz afdeling D66 Lelystad)

• Lid: Josefine Rooks (lid Regiobestuur Flevoland)

• Nog te werven

 

Vergadervoorstel 7:

Kandidatenlijst/stembiljet

1. het maximale aantal kandidaten dat geplaatst wordt op de kandidatenlijst op 50 te stellen (= wettelijk maximum)

2. Het minimaal te behalen percentage vermeldingen op het stembiljet bij de e-voting voor plaatsing op de kandidatenlijst op nul te stellen

3. Geen minimum te hanteren bij het aantal te vermelden kandidaten op het stembiljet

 

Toelichting:

Het voorstel is om zo min mogelijk met een kiesdrempel te gaan werken. We hebben vijf afdelingen en we willen graag dat iedere afdeling kandidaten levert. Het voorstel is dus om in beginsel niemand vooraf te weigeren, maar ruimte te bieden aan (on)verkiesbaren uit de hele provincie.

 

Vergadervoorstel 8:

Tijdpad

De Algemene Regiovergadering stemt in met het voorgestelde tijdpad voor de aanloop naar de verkiezingen zoals hieronder vermeld.

tijdpad

Gepubliceerd op 02-03-2014 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018