Steun ons en help Nederland vooruit

Bodemdaling

De lage ligging van onze polder maakt dat Flevoland extra kwetsbaar is voor klimaatverandering. Bodemdaling is een ernstig probleem in Flevoland. Het zoveel mogelijk beperken van bodemdaling én het anticiperen op onvermijdelijke bodemdaling vraagt grote aanpassingen in het beheer en gebruik van de bodem en het waterbeheer. Men kan niet ongelimiteerd voortdurend doorgaan met verlaging van het grondwaterpeil, waardoor de bodem nog verder daalt en veel CO2 vrijkomt. De huidige gebruiksfuncties kunnen niet overal in stand blijven. De ruimtelijke ordening en de gebruiksfuncties moeten worden afgestemd op het toekomstige waterbeheer.
D66 wil dat in bodemdalingsgebieden geanticipeerd wordt op de bodemdaling, bijvoorbeeld door ander bodemgebruik. Zij pleit ervoor om samen met de provincie, gemeenten en belanghebbenden een lange termijnvisie te ontwikkelen voor de bodemdalingsgebieden die nu reeds bekend zijn in het agrarisch gebied van Noordoostpolder, de stedelijke ontwikkellocaties van Almere en in bebouwde gebieden.

Laatst gewijzigd op 27 januari 2019