Steun ons en help Nederland vooruit

Financiën

D66 hanteert een aantal principes rondom de provinciale financiën:

  • Een sluitende begroting: niet meer uitgeven dan er binnenkomt, niet interen op de algemene reserves;
  • De uitkering voor Flevoland uit het Provinciefonds is nog steeds lager dan vergelijkbare provincies. Dit ondanks de wat lager bezuiniging bij het verlagen van alle uitkeringen voor alle provincies.
  • Verder terug naar de kerntaken: de provincie moet zo min mogelijk geld uitgeven aan zaken die haar taak niet zijn. D66 wil bezuinigen op activiteiten die niet tot de kerntaken behoren;
  • Als zich een incidenteel tekort voordoet, wil D66 zo mogelijk tijdelijk interen op reserves en voorzieningen;
  • Als er een structureel tekort ontstaat, zoekt D66 naar financiële ruimte in deze volgorde: (1) bezuinigen op niet-kerntaken, (2) kerntaken efficiënter uitvoeren. Tenslotte, pas als het niet anders kan (3) de lasten verhogen voor inwoners en bedrijven;
  • D66 zet er op in om ook de komende vier jaar de opcenten op de motorrijtuigenbelasting niet te verhogen;
  • Overschotten gaan, als de weerstandsreserve groot genoeg is, naar de algemene reserve, waarna Provinciale Staten kan beslissen over de besteding;

D66 wil de legesverordening vergroenen. Leges zijn in beginsel gerelateerd aan de werkelijk gemaakte kosten, maar activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen van de provincie kunnen worden bevoordeeld ten opzichte van activiteiten die dat niet doen. Zo’n vergroening vraagt om een zorgvuldige afweging van belangen en effecten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018