Steun ons en help Nederland vooruit

Het nationale natuurnetwerk

Om het Nationale Natuurnetwerk te realiseren moeten verbindingen tussen natuurgebieden worden gerealiseerd en barrières geslecht. D66 wil dat de ontbrekende schakels tussen natuurgebieden worden aangelegd. Het Programma Nieuwe Natuur biedt hier het kader.

Het Nationale Natuurnetwerk (N3) staat ook niet los van de rest van Nederland, maar in verbinding met de (agrarische) omgeving. Goede milieuomstandigheden, zowel op het platteland als in de stad, zijn van groot belang voor de versterking van de biodiversiteit. D66 wil daarom de verdroging, verzuring en vermesting van de bodem en water tegengaan.

D66 wil natuurgebieden, waar dit ecologisch verantwoord is, toegankelijk maken en op een verantwoorde wijze benutten voor recreatie. Daarmee wil D66 het draagvlak voor natuur versterken. D66 wil hierbij ruimte bieden aan initiatieven van terreinbeheerders die duurzaam gebruik maken van natuur en waarvan de opbrengsten ten goede komen aan het beheer van die natuur. Ook vindt D66 dat de provincie de waarde van natuur beter moet communiceren, en ook bijvoorbeeld de economische waarde van natuur moet kunnen laten zien. Dit laat onverlet dat de intrinsieke waarde van natuur voor D66 onomstreden is: voor D66 staat minder beleefbare natuur gelijk aan minder leefbaarheid.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018