Steun ons en help Nederland vooruit

Leegstand

Leegstand van kantoren en andere bedrijfspanden is een steeds groter probleem. D66 kiest voor:

  • Het makkelijk maken van herbestemmen;
  • Het bestaande vastgoed benutten, vóór nieuwbouw;
  • Een sterke regierol voor de provincie via kaderstelling in de omgevingsvisie.

Makkelijker herbestemmen

D66 ziet mogelijkheden voor herbestemming van leegstaande gebouwen. Kantoren kunnen bijvoorbeeld worden verhuurd als vergadercentra of gebruikt voor (studenten-)huisvesting. Het platteland heeft daarnaast te maken met schaalvergroting, waardoor boerderijen leeg komen die ruimte kunnen bieden aan tal van (kleinschalige) activiteiten. Veel initiatiefnemers lopen echter vast op strikte eisen die herbestemming moeilijk maken. D66 wil daarom meer ruimte voor oplossingen van mensen zelf. D66 wil de ruimte geven in plaats van in de weg staan met gedetailleerde regels. D66 vindt daarbij goede inpassing in de omgeving wel een voorwaarde. D66 wil dat de provincie samen met de gemeenten de regels zo aanpast dat herbestemming gemakkelijker wordt.

Teveel leegstaande kantoren, bedrijventerreinen en boerderijen

In economische goede tijden zijn te veel kantoren gebouwd en bedrijventerreinen aangelegd. Als gevolg daarvan is er nu sprake van een overschot. In Flevoland staat maar liefst 27% van de kantoorruimte leeg. D66 wil eerst het bestaande optimaal benutten voordat er nieuw gebouwd wordt en kiest daarom voor het zo min mogelijk bouwen van nieuwe kantoorruimtes en bedrijventerreinen. Een uitzondering vormen de natte bedrijventerreinen bij Urk en Flevokust, die een ander type bedrijventerrein zijn dan nu beschikbaar is.

Sterke regierol voor de Provincie

Bijvoorbeeld in de gemeente Lelystad is sprake van hoge voorraad bouwgrond en een lage bouwproductie, zowel van woningen als bedrijven. Provincie Flevoland moet bij dergelijke situaties helpen om tot creatieve oplossingen te komen. Om beter aan te sluiten bij de regionale behoefte wil D66 in gesprek met gemeenten om te kijken welke bouwplannen kunnen worden geschrapt. We streven onder andere naar een balans waarbij niet de ene gemeente op slot gaat totdat de andere van z’n overschot af is. Als gemeenten daar niet aan willen meewerken dan vindt D66 het redelijk om in de provinciale omgevingsvisie minder ruimte te reserveren voor functies waar een overschot van bestaat. De regierol die D66 voor de provincie ziet, betekent ook dat de provincie de markt actief volgt. Het aanpakken van leegstand is geen eenmalige actie, maar vraagt een jarenlang inzet.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018